Martti Häkkänen: 3D-kiinteistöjärjestelmää selvittänyt projektiryhmä mahdollistaisi myös rakennusten muodostamisen itsenäisiksi kiinteistöiksi

Suomeen suunniteltua 3D-kiinteistöjärjestelmää selvittänyt Maanmittauslaitoksen projektiryhmä on saanut loppuraporttinsa valmiiksi (14.1.2015). Projektin pohdinnat noudattelevat pitkälti maa- ja metsätalousministeriön sekä tähänastisessa valmistelussa esillä olleita linjauksia 3d-järjestelmän perusratkaisuista. 3d-kiinteistö olisi ominaisuuksiltaan kuten 2d-kiinteistö, mutta sen ulottuvuus olisi määrätty kolmiulotteisesti ja se kuuluisi aina yhden tai useamman 2d-kiinteistön alueelle. Toisin sanoen 2d-järjestelmän mukainen kiinteistönmuodostus olisi edelleen pääsääntönä ja maanpinnan ala- ja yläpuolisia 3d-kiinteistöjä voitaisiin muodostaa vain poikkeuksellisesti silloin, kun kunta mahdollistaa tämän asemakaavamääräyksellä. Samoin 3d-määräalan lainhuudattaminen olisi mahdollista vain silloin, kun 3d-kiinteistönmuodostus on asemakaavamääräyksellä mahdollistettu. Nämä perusratkaisut antaisivat kunnalle vahvan aseman päätettäessä 3d-kiinteistöjen muodostamisesta ja vaihdannasta, joten järjestelmällä ei annettaisi maanomistajalle vapaata mahdollisuutta päättää 3d-kiinteistönmuodostamisesta alueellaan.

3D-järjestelmän tähänastisesta suunnittelusta poiketen projekti on päätynyt ehdottamaan, että myös rakennusten – ei kuitenkaan yksittäisten huoneistojen – muodostaminen 3d-kiinteistöiksi tulisi mahdollistaa asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukaisin rajoin. Suunnittelussa on tähän saakka haluttu nimenomaan jättää tämä mahdollisuus järjestelmän soveltamisalan ulkopuolelle. Samalla luovuttaisiin maanpäällisten 3d-kiinteistöjen lukumäärärajoituksesta, mikä edelleen tukisi 3d-järjestelmän käyttökelpoisuutta rakennusten hallinnan jakamisessa. Tällöin olisi esimerkiksi mahdollista jakaa korkea rakennus useaksi päällekkäiseksi 3d-kiinteistöksi. Muutos suunnittelulinjauksissa perustuu asiantuntijakeskusteluihin, joissa on tullut esille, että rakennusten muodostamisen estäminen 3d-kiinteistöiksi saattaisi johtaa keinotekoisiin hallintajärjestelyihin ja näin vaarantaa rekisterijärjestelmän selkeyden. Kilpailijaa tästä ei yhtiöpohjaisille rakennusten hallintajärjestelmille kuitenkaan olisi tarkoitus tehdä, vaan rakennuksen käsittävien 3d-kiinteistöjen hallinta olisi edelleen lähtökohtaisesti asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöpohjaisesti järjestettyä. Muutoinkin 3d-kiinteistöjä voitaisiin muodostaa vain niin monta ja ulottuvuudeltaan sen laatuisia kuin kunta asemakaavalla ja tonttijaolla katsoisi tarkoituksenmukaiseksi.

Loppuraportti ei sisällä tarkempaa säädösvalmisteluaikataulua, mutta ministeriön tavoitteena on, että valmius järjestelmän käyttöönottamiseksi tulisi saavuttaa vuoden 2016 loppuun mennessä.

IMG_3523
Kuva: Elina Vaara