Professori Kai Kokko: Talvivaaran kaivokseen liittyvien syytteiden käsittely – miten ympäristön turmeleminen ja ympäristölupa kytkeytyvät toisiinsa?

Talvivaaran kaivokseen liittyvässä rikosoikeudenkäynnissä konkurssiin menneen kaivosyhtiön entiselle johdolle on luettu syytteet törkeästä ympäristön turmelemisesta. Helsingin Sanomien (5.8.2015) mukaan syytetyt olivat myöntäneet ympäristön pilaamisen, mutta se oli heidän puolustuksensa perusteella tapahtunut viranomaisten lupien puitteissa. Edelleen syyttäjät ja puolustus ovat käyneet keskustelua siitä, mitä toiminnasta oli määrätty ympäristöluvan ehdoissa ja mitä ei. Ympäristörikoksissa yhdistyy rikos- ja ympäristöoikeus kiinnostavalla tavalla. Kestävästi ei kuitenkaan voida väittää, että vain ympäristöluvan ehtojen vastainen toiminta olisi rikosoikeudessa rangaistavaa tai, että puutteellisia lupaehtoja noudattava toiminta olisi ilman muuta jätettävä rankaisematta.

Rikosoikeudessa laillisuusperiaate on erityisen vahva syytetyn oikeusturvan vuoksi. Rikoslaissa ympäristön turmelemisen tunnusmerkistö on kuvattu seuraavasti:

”Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta

  1. saattaa, päästää tai jättää ympäristöön esineen, ainetta, säteilyä tai muuta sellaista lain tai sen nojalla annetun säännöksen taikka yleisen tai yksittäistapausta koskevan määräyksen vastaisesti taikka ilman laissa edellytettyä lupaa tai lupaehtojen vastaisesti,…

siten, että teko on omiaan aiheuttamaan ympäristön pilaantumista, muuta vastaavaa ympäristön haitallista muuttumista tai roskaantumista taikka vaaraa terveydelle, on tuomittava ympäristön turmelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.”

Syytettyjen toiminta oli lisäksi arvioitu syyttäjien mukaan törkeäksi, jota tekomuotoa koskevat rikoslaissa tarkemmin määritellyt kriteerit.

Asiassa näyttää olevan yhteinen käsitys siitä, että Talvivaarassa on tapahtunut ympäristön pilaantumista, kun kaivoksen jätevesistä on vesistöön päässyt sellaisia aineita, kuten sulfaatteja, mangaania ja natriumia. Sen sijaan Helsingin Sanomien mukaan puolustus oli vedonnut siihen, että ympäristöluvissa ei ole ollut sulfaatin, mangaanin ja natriumin pitoisuutta koskevaa lupaehtoa, joten jätevesipäästöt eivät ole rikkoneet lupaehtoja ja edelleen syytettyjen kerrotaan perustelleen ”sulfaattia ja natriumia ja mangaania ei lainsäädännössä, käytännön viranomaistoiminnassa tai yleisestikään ole pidettävä vaarallisina tai tarkkailua vaativina aineina”.

Puolustus esittää edellä sanotun perusteella kiperänä kysymyksenä tuomioistuimelle, onko voitu menetellä määräysten tai lupaehtojen vastaisesti, jos niitä ei ole ollut, tai olisiko luvan täydentämistä pitänyt erikseen hakea aineille, joita ei pidetty vaarallisina. Koska käytössäni ei ole oikeudenkäyntiaineistoa, en voi lähteä arvioimaan näyttökysymyksiä viranomaisten määräyksistä, aineiden lupaehdoista tai aineiden vaarallisuudesta. Epäilemättä ainakin muissa maissa näistä aineista ja niiden sidoksista vaarallisiin aineisiin on ollut kaivostoiminnassa aiemmin kokemuksia.

Asiaa on tarpeen pohtia oikeustieteen näkökulmasta, koska Talvivaaran oikeudenkäynnin lopputulos on merkittävä myös tulevia ympäristörikostapauksia silmällä pitäen.

Rikosoikeudellinen harkinta on kokonaisharkintaa syyllisyyden arvioinnissa. Siinä ei voi pysähtyä arvioimaan vain toiminnan detaljeja, vaan toiminta on nähtävä kokonaisuutena – ehkä tekojen tai laiminlyöntien sarjana. Jossakin vaiheessa vilpittömässä mielessä aloitettu ympäristöä pilaava toiminta, voi tiedon lisääntyessä muuttua törkeäksi huolimattomuudeksi tai jopa tahallisesti lainvastaiseksi toiminnaksi. Teko tai laiminlyönti ei kuitenkaan yksinään riitä rangaistusvastuuseen, sillä vaikka rangaistusvastuu ei edellytä täyttä varmuutta asioiden laidasta, se vaatii, että syytetyllä oli etukäteen mahdollisuus selvittää, mitä voi tapahtua. Rankaiseminen ympäristörikoksesta, esimerkiksi lainvastaisesta ympäristön pilaamisesta, edellyttää, että syytetyllä on ollut moitittavaan toimintaan suhteutettuna käsitys siitä, mikä tulee olemaan todennäköinen seuraus hänen teostansa tai laiminlyönnistänsä.

Rikoslaissa kuvattu ympäristön turmelemisen tunnusmerkistö viittaa myös lain tai sen nojalla annetun säännöksen vastaisuuteen. Rikosoikeudelliseen kokonaisarviointiin kuuluu, että ympäristöä pilaavan toiminnanharjoittajalla on erityinen vastuu ympäristöstä paitsi lupaehtojen myös ympäristönsuojelulain yleisten periaatteiden ja velvollisuuksien sekä ympäristöperusoikeuden valossa. Suojattavan oikeushyvän näkökulmasta katsottuna ympäristörikosoikeudelle on leimallista selkeästi erottuva yhteisöllisten etujen – erilaisten ympäristöarvojen – suojaamispyrkimys myös rikosoikeuden keinoin.

Rikosoikeudellinen harkinta tukeutuu ympäristöoikeuteen yhtäältä siinä, että viranomaisen lupaharkinnassa on asetettu lupaehtoihin asianmukaiset päästöjen raja-arvot ja toiminnanharjoittaja voi luottaa saavansa jatkaa toimintaa niiden mukaisesti. Toisaalta rikosoikeudellisen sääntelyn kannalta lupaehdot tai -määräykset muodostavat vain yhden erityisen tason, jolla toiminnanharjoittajien oikeudellisia velvollisuuksia täsmennetään. Rikosoikeudellinen arviointi ei näin ollen kokonaan tyhjenny lupaehtoihin. Toiminnanharjoittajalla on luvan lisäksi yleinen velvollisuus selvilläoloon toimintansa ympäristövaikutuksista ja pilaantumisen torjuntaan.

Blogitekstin pohjana olen käyttänyt Ympäristöjuridiikka-lehdessä keväällä 2015 yhdessä professori Jukka Mähösen kanssa julkaisemaa artikkeliamme.

 

Professori Kai Kokko: Fennovoiman ydinvoimalan rakentamislupa – puhdasta politiikkaa vai myös oikeutta?

Kesän aikana tiedotusvälineissä on käyty runsaasti keskustelua Fennovoima Oy:n omistussuhteista ja sen Hanhikiven ydinvoimalahankkeen kotimaisesta rahoituksesta. Samalla ydinvoimalahankkeen rakentamislupa on näyttäytynyt mediassa lähinnä poliittisena ratkaisuna. Ympäristöoikeudella ja lailla on kuitenkin keskeinen rooli lupapäätöksessä.

Fennovoima Oy on suunnitellut loppusijoittavansa käytetyn ydinpolttoaineen yhdessä muiden suomalaisten ydinjätehuoltovelvollisten, käytännössä Posiva Oy:n kanssa. Sopimukseen ei ole kuitenkaan päästy eikä Posiva Oy:n syksyllä käsiteltävä rakennuslupahakemus ydinjätteiden loppusijoittamisesta jätä tilaa Fennovoima Oy:n voimalan jätteille.

Valtioneuvoston 18.9.2014 Fennovoima Oy:lle myöntämässä periaateluvassa asetettiin kuuden vuoden määräaika kehittää eduskunnan vahvistamispäätöksen jälkeen suunnitelmaa ydinjätteen loppusijoittamisesta. Suunnitelman kehittäminen tarkoittaa käytännössä joko sopimusta Posivan Oy:n kanssa, jolloin ydinjäte sijoitetaan valmisteilla olevaan Eurajoen luolastoon, tai Fennovoima Oy:n oman loppusijoituspaikan valmistelua ja siihen liittyvän ympäristövaikutusten arvioinnin käynnistämistä. Periaatepäätöksessä korostetaan, että rakentamislupaa ei voida myöntää hankkeelle, jos nämä ehdot suunnitelman kehittämisestä eivät täyty määräajassa. Periaateluvan ongelmallinen kohta on ohjeeksi ymmärrettävä lausuma: ”Mikäli rakentamislupa myönnetään ennen mainitun kuuden vuoden määräajan päättymistä, valtioneuvosto asettaa sitä koskevan ehdon rakentamislupaan.”

Ydinergialain rakentamislupapäätös sisältää sekä hankkeen tarkoituksenmukaisuuden että oikeuskysymysten harkintaa. Ensimmäinen näistä on kansankielellä politiikkaa: ensiksi harkitaan, onko hanke yhteiskunnan kokonaisedun mukainen. Lähtökohtaisesti yleisen edun mukaisuus ratkaistaan, kun eduskunta vahvistaa ydinvoimalan periaateluvan. Toiseksi lupa myönnetään, jos rakentamisen oikeudelliset edellytykset täyttyvät. Ydinenergialain edellytyksiin sisältyy, että hakija osoittaa käytössään olevan riittävät ja asianmukaiset menetelmät ydinjätehuollon järjestämiselle ja ydinjätteiden loppusijoitukselle. Lain perusteluiden valossa hakijan on siis esitettävä lupaedellytysten täyttämiseksi suunnitelma, jota noudattaen ydinjätteet saatetaan turvalliseen olotilaan.

Ydinenergialaki ja suhteellisuusperiaate mahdollistavat, että lupaehtoja käytetään joissakin tilanteissa ohjaamaan rakentamista. Lupaehdoilla varmistetaan ydinturvallisuutta koskevien yleisten periaatteiden toteutuminen. Yleisten periaatteiden mukaan ydinenergian käytön on oltava turvallista ja siitä ei saa aiheutua vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Lisäksi Suomessa syntyneet ydinjätteet on sijoitettava pysyvästi Suomeen. Lupaan voidaan siis ottaa ehtoja ydinjätteiden loppusijoittamisesta Suomeen. Lupaehdot eivät kuitenkaan saa kokonaan syrjäyttää ydinenergialaissa asetettuja rakentamisen edellytyksiä. Esitöissä korostetaan, että esimerkiksi energiapoliittisilla syillä tehtävät lupaehtojen tarkistamiset eivät tule kysymykseen. Vastaavasti vain energiapoliittisilla syillä annettavat lupaehdot ovat kyseenalaisia, jos ne päätöksessä sivuuttavat laissa rakentamiselle asetetut ja ydinturvallisuutta koskevat lupaedellytykset.

Ydinvoimalan rakentamislupa on siis yhdistelmä sekä poliittista että oikeudellista harkintaa. Niillä on selvä yhteys, mutta poliittinen harkinta ei voi johtaa siihen, että lupaehdoilla vesitettäisiin laissa asetettuja oikeudellisia edellytyksiä ydinvoimalan rakentamiselle.

Fennovoima Oy:n on esittävä ennen rakentamislupapäätöstä suunnitelma, jolla ydinjätteiden loppusijoitus voidaan riittävästi ja asianmukaisesti toteuttaa. Lupaehtojen varaan asiaa ei voida valtioneuvoston päätöksessä jättää, sillä ydinjätteen loppusijoituksen hinnaksi on arvioitu esimerkiksi Posiva Oy:n hankkeessa 3,5 miljardia euroa. Valtion ydinjätehuoltorahaston varat ovat tällä hetkellä noin 2,1 miljardia euroa. Loppusijoituksen uskottavuus vaikuttaa myös merkittävästi siihen, onko hanke yhteiskunnan kokonaisedun mukainen. Ilman riittäviä ja asianmukaisia ydinjätteen loppusijoitussuunnitelmia myös toteutus voi lopulta jäädä muiden ydinjätehuoltovelvollisten ja valtion maksettavaksi.